Update cookies preferences
Sammen for Tønsberg logo

Et livsløp i TFK

Et livsløp i TFK
Jenter og gutter 5-7 år Dette er alderen hvor lek og moro er det absolutt viktigste. Her er fokuset å leke med ballen. Mest mulig ball, minst mulig prat da barn i denne alderen er svært lite mottagelig for verbal instruksjon. Barna har også kort konsentrasjonstid og det er viktig med stor aktivitet og variasjon, husk å ta pauser. Barna kan her introduseres for enkle fotballregler, husk at reglene læres best i spillsituasjoner.

Fra det året spillerne fyller 6 år er det ønskelig at man trener minimum 1 gang pr uke og deltar på minimum 2 cuper pr år (i tillegg til aktivitetsturneringer). I denne aldersgruppen skal det kun meldes på cuper lokalt i Tønsberg regionen.

Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Forholde seg til et avgrenset område med ball i beina.

Nye trenere skal i ssløpet av det første året delta på barnefotballkveld i regi Vestfold fotballkrets (bestilles hos kretsen og arrangeres i TFK sitt klubbhus av sportslig leder) og det skal legges til rette for at minimum en av trenerne på hvert årskull tar barnefotballkurset (UEFA C-lisens, delkurs 1).

Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på www.treningsokta.no. Viser for øvrig til TFK sin trenerguide for barnefotballen.

Jenter og gutter 8-10 år

Lek og moro står fortsatt som sentrale verdier, men her skal man øke fokuset på forholdet til med- og motspiller. Mens man med den yngste gruppen (5-7 år) nesten kun har fokus på den individuelle dimensjonen av spillet skal man her introduseres for den relasjonelle delen. Men viktig at individuell ferdighetsutvikling fortsatt er hovedprioritet. Barna tar fortsatt verbal instruksjon dårlig og trenerne må legge til rette for aktivitet som fremtvinger ønskede læringsmomenter. La heller barna spille 2 mot 1 for å skjønne hva pasningsskygge er enn å forklare det.

Fra det året spillerne fyller 8 år er det ønskelig at man trener minimum 2 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år. I denne aldersgruppen skal det kun meldes på cuper lokalt i Tønsberg/Vestfold regionen.

Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Utvikle ferdighetene pasning/mottak med og uten press fra motspiller. Forståelse av hva «1. og 2. angriper/forsvarer» er.

Det skal legges til rette for at minimum en trener på hvert årskull tar UEFA C-lisens delkurs 2 (og eventuelt 3)

Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på www.treningsokta.no. Viser for øvrig til TFK sin trenerguide for barnefotballen.

Jenter og gutter 11-12 år

Når barna kommer opp i denne alderen begynner evnen til å motta verbal instruksjon å bli bedre. De blir mer lærenemme og opptatt av regler og rettferdighet. Det er i denne alderen stor mulighet for påvirkning av holdninger. I tillegg til at det jobbes videre med den individuelle og relasjonelle dimensjonen skal det for denne gruppen også jobbes mer med den strukturelle dimensjonen, dvs hvordan man organiserer seg og agerer som lag. Det er ønskelig at spillerne får prøve ulike formasjoner og ha forskjellige roller/posisjoner for å utvikle en helhetsforståelse av spillet.

Fra det året spillerne fyller 11 år er det ønskelig at man trener minimum 2-3 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år hvorav 1 overnattingscup. Det skal i tillegg gjennomføres Fair Play-kveld som bestilles hos NFF Vestfold for denne aldersgruppen. I denne aldersgruppen kan det meldes på cuper utenfor Tønsberg/Vestfold regionen, men ikke utenfor Norden.

Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Mestre ferdighetene pasning/mottak med og uten press fra motspiller, hva gjør jeg som 1. angriper (når drible, når sentre), hva gjør jeg som 2. angriper (hvor bør jeg bevege meg). Hvordan skal man presse, hvem sikrer og hvordan sikrer man. Forstå innholdet i de ulike rollene på laget.

Det skal legges til rette for at minimum en av trenerne på hvert årskull fullfører UEFA C-lisens (alle 4 delkurs) i løpet av denne perioden.

Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på www.treningsokta.no. Viser for øvrig til TFK sin trenerguide for barnefotballen.

Jenter og gutter 13-16 år

Dette markerer overgangen inn i ungdomsfotballen. Selv om man nå registrerer resultater og setter opp tabeller ønsker vi at utvikling, og ikke resultater, skal være styrende for vår måte å drive fotball på. Det bør på dette nivået hentes inn eksterne trenere da vi ønsker å unngå foreldretrenere i ungdomsfotballen. Men vi er fortsatt avhengig av foreldrene som lagledere og hjelpetrenere. Hvis utdanningsløpet for foreldretrenerne er gjort i barnefotballen vil det være godt skolerte foreldre som kan hjelpe til inn i ungdomsfotballen. Dette bidrar også til en kontinuitet rundt laget som er viktig da det er i denne alderen mye av frafallet kommer. Fokuset i ungdomsfotballen blir å benytte de tre dimensjonene (individuelle, relasjonelle og strukturelle) fra barnefotballen inn i kampdimensjonen. Dvs hvordan benytter vi våre ferdigheter best mulig for å oppnå en fordel ovenfor våre motstandere.

Fra det året spillerne fyller 13 år er det ønskelig at man trener minimum 3-4 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år hvorav 1 overnattingscup.

Hovedmål for aldersgruppen: Fortsette ferdighetsutvikling (pasning, mottak, vendinger etc). Hvordan skape og utnytte overtallssituasjoner. Forstå begrepene bredde og dybde, bakrom og mellomrom, sideforskyvning, avstand mellom lagdeler og avstander internt i lagdeler. Hvordan skaper vi rom når vi har ballen, hvordan nekter vi rom når motstander har ballen.

Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på www.treningsokta.no.

Viktig å fortsette holdningsarbeid i denne alderen og forstå at den sosiale faktoren er mye av motivasjonen for våre spillere.

Jenter og gutter 17 år +

I denne alderen blir hovedfokuset det ferdige spillet. Hvordan opptrer vi som lag i angrep/forsvar. Spillerne skal lære taktikk og hvordan vi som lag kan bruke ulike taktiske grep for å overvinne motstanderen. Vi skal naturligvis også fortsette utvikling av fotballferdighetene (individuelle, relasjonelle og strukturelle), men det skal sees sammen med lagets taktikk og formasjon.

Hovedmål for aldersgruppen: Utvikling av taktiske ferdigheter i tillegg til videre ferdighetsutvikling.

Forrige Neste